_GeneSymbolSynonymWordOmittedFilter

No description

type _GeneSymbolSynonymWordOmittedFilter {
AND: [_GeneSymbolSynonymWordOmittedFilter!]
OR: [_GeneSymbolSynonymWordOmittedFilter!]
source: String
source_not: String
source_in: [String!]
source_not_in: [String!]
source_contains: String
source_not_contains: String
source_starts_with: String
source_not_starts_with: String
source_ends_with: String
source_not_ends_with: String
synonymOf: _OmitWordFilter
}

Fields

AND ([_GeneSymbolSynonymWordOmittedFilter!])

OR ([_GeneSymbolSynonymWordOmittedFilter!])

source (String)

source_not (String)

source_in ([String!])

source_not_in ([String!])

source_contains (String)

source_not_contains (String)

source_starts_with (String)

source_not_starts_with (String)

source_ends_with (String)

source_not_ends_with (String)

synonymOf (_OmitWordFilter)